Czerwiec 03 2020 07:00:36
Opłaty

     Przedszkole zabowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.

     Opłata za świdczenia udzielane w czasie przekraczający czas bezplatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, co reguluje aktualnie obowiązująca Uchwała Nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle.

     Opłata, o której mowa podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

- uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej,

- uczęszczanie do przedszkola lub przedszkola i żłóbka rodzeństwa.

     Opłaty nie pobiera się w przypadku:

- uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci,

- uczęszczania do przedszkola dzieci z domów dziecka.

     Opłata za wyżywienie wynosi 5 zł. za dzień.

        Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 1 stycznia 2017 r. sześciolatki uczęszczające do przedszkoli, zostają objęte subwencją oświatową w związku z tym, rodzice dzieci w wieku 6 lat i starszych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie będą wnosili opłat za  pobyt dziecka w przedszkolach, muszą jedynie ponosić opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. 

     Opłaty powinny być dokonywane do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest opłata.

       Numer rachunku przedszkola, na który należy wpłacać opłatę:

60 1240 3103 1111 0010 5570 6035