Czerwiec 03 2020 07:36:27
Psychologiczno-pedagogiczna

            PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O DZIECKU

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 11

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 

I.PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113)

3.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 382).

 

4.Statut Przedszkola.

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Opinia o dziecku w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu jest przygotowywana przez nauczycieli, specjalistów, nauczycieli wspomagających pracujących w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza.

 

2.Opinia o dziecku zawiera:

a)funkcjonowanie w sferze fizyczno -ruchowej (np.: motoryka mała, motoryka duża,

ruchliwość, samoobsługa, stan zdrowia, zmysły: wzrok, słuch, rozwój mowy)

b)funkcjonowanie w sferze poznawczej ( np.: uwaga i koncentracja, pamięć, myślenie logiczne, stopień opanowania wiadomości i umiejętności)

c)funkcjonowanie w sferze psychicznej (np.: dominujący nastrój, motywacja do działania, umiejętność kontroli emocji )

d)funkcjonowanie w sferze społecznej (np.: nawiązywanie kontaktów, zachowanie w grupie rówieśniczej, przestrzeganie zasad, reagowanie na polecenia, zabawa, współdziałanie,)

3.W opinii umieszczane są tylko te informacje, które znajdują potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

4.Opinia nie zawiera diagnozy końcowej

5.Opinię przygotowuje się na prośbę:

a)rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

b)poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c)sądu rodzinnego

d)wydziału kuratorów sądowych,

e) innych instytucji wspomagających, których zakres działania uprawnia do wystąpienia o

wydanie opinii, w tym w szczególności Policji, PCPR-u

6.Rodzic/opiekun prawny pobiera i składa pisemny wniosek o wydanie opinii w

kancelarii Przedszkola bądź u nauczycielek poszczególnych grup. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej Procedury.

7.Opinię przygotowuje się w terminie 14 dni od złożenia w Przedszkolu pisemnego wniosku o jej sporządzenie.

11.Opinia zostaje przygotowana w co najmniej dwóch egzemplarzach z podpisami osób sporządzających opinię. Opinia opatrzona jest pieczątką Przedszkola.

12.Rodzic (prawny opiekun) odbiera przygotowaną opinię za pokwitowaniem odbioru.

13.Opinia wydawana jest temu z rodziców, który złożył wniosek. Na wniosek drugiego z

rodziców wydawany jest mu odpis opinii. W przypadku wniosku pochodzącego od

obydwojga rodziców, opinia wydawana jest jednemu z nich, ze skutkiem wydania dla

obydwojga.

14.Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji Przedszkola

15. Wniosek o wydanie opinii do pobrania w przedszkolu.